top of page
30.08.20 - 31.10.20

All the World is a Stage

Martin & Inge Riebeek

best greenhouse (002).jpg

Het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek werd bekend met de videoportretten die zij op verschillende plekken op de wereld opnamen en presenteerden onder de naam The Essential. In de loop der jaren maakten zij 500 videoportretten in 23 verschillende landen. Op iedere locatie maakten zij ook opnamen van performers. Bij Pennings Foundation worden in 8 installaties films van performers getoond. De titel All the World is a Stage verwijst naar een dichtregel van Shakespeare.
----
The artist duo Martin and Inge Riebeek became known for the video portraits they shot in various places all over the world and presented under the name The Essential. Over the years they made 500 video portraits in 23 different countries. At every location, they also made recordings of performers. At Pennings Foundation, films of performers are shown in 8 installations. The title All the World is a Stage refers to a line of poetry by Shakespeare.

Het intrigerende aan de films van Martin en Inge Riebeek is dat ze vanaf een vast standpunt in één take zijn opgenomen. Dat brengt bij de geportretteerde een grote concentratie teweeg. Hij of zij loopt naar de camera, vertelt zijn of haar levensverhaal, laat zich niet hinderen door eventuele reuring in de straat en verdwijnt weer uit beeld. 

 

De centrale vraag die Martin en Inge Riebeek stellen aan diegene die ze in beeld willen brengen is: ‘Wat is voor jou de essentie van het leven?’ Diezelfde vraag stellen ze ook aan de performers. Er komen o.a. een dichter, een acteur, een zanger en een freakshow artiest voor het voetlicht. Op de vraag wat hun levensmotto is geven ze een verrassend en vaak filosofisch antwoord. 

 

Ook de video-installatie Art doesn’t earn money, art only burns money wordt weer getoond. Deze film, die bij Pennings Foundation eerder te zien was in de groepsexpositie Preview in 2018, sluit mooi aan bij de verhalen van de performers.

 

Art doesn’t earn money, art only burns money

Deze video-installatie gaat over het belang van geld. De echte waarde van geld in uiteenlopende levens en werelden. Twaalf gesprekken met mensen uit alle delen van de wereld. Koffieverkoopster Irina Litvinenko, die zo graag een mooie glimlach zou hebben. Het verhaal van de Amerikaanse prepper Malcolm Allred die zich voorbereidt op het einde der tijden. Mirza die opgroeide in kindertehuizen, en nu voor de Indiase spoorwegen passagiers zoekt die van de trein zijn gevallen. Voor elke dode krijgt hij twee dollar. Je hoofd boven water houden; daar draait het om in het leven. Daarom moet de Chinese Man Chui Yan van haar moeder ook een opleiding kiezen die toekomst biedt. In plaats van danseres wordt ze verpleegster. Want: “Art doesn’t earn money, art only burns money.” 

 

Performers

De performers verwoorden hun levensvisie. Zo verkondigt actrice Karelle Prugnaud (Parijs) dat de vrije wil van de mens een illusie is; iedereen heeft zich te houden aan regels en opdrachten. Volgens de dichter Prince Enoch Afful (Accra) doet lichamelijk perfectie er niet toe in het leven. Zanger Jian Xinping (Shanghai) heeft als boodschap dat wie op zoek gaat naar een hoger doel, vooral eenzaamheid ontmoet. Thomas Nealeigh (Dayton) beweert dat fysieke pijn iets is wat je kunt doorstaan en dat echte pijn de strijd om het bestaan is.

 

Boekpresentatie

Het boek ‘The Essential’ is recent uitgegeven door The Eriskay Connection.


Martin en Inge Riebeek

Martin Riebeek (Haarlem, 1957) studeerde van 1985 tot 1990 monumentale kunst en schilderkunst aan AKV|St. Joost in Breda. Inge Riebeek-van ‘t Klooster (Wageningen, 1964) studeerde van 1982 tot 1987 beeldhouwkunst en keramiek aan AKV|St. Joost in Breda. Zij wonen en werken in Breda. Sinds 2001 werken zij samen. In hun werk staan ‘ontmoetingen’ centraal.

 

Martin en Inge Riebeek krijgen dit jaar veel aandacht voor hun werk. Nog t/m 23 augustus 2020 zijn videoportretten uit The Essential te zien in de expositie ‘Save Me From This Cold’ in Stedelijk Museum Breda. De geplande presentatie van het kunstenaarsduo in Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout is echter vanwege het coronavirus uitgesteld naar zomer 2021.


-------------------------------------


The intriguing aspect of the films by Martin and Inge Riebeek is that they were recorded in one take from a fixed point of view. That brings a great concentration to the person portrayed. He or she walks to the camera, tells his or her life story, does not allow himself to be bothered by any commotion in the street and disappears from view again.


The central question that Martin and Inge Riebeek ask those who they want to portray is: "What, to you, is the essence of life?" They also ask the performers that same question. Among others, a poet, an actor, a singer and a freakshow artist come into the spotlight. When asked what their motto is in life, they give a surprising and often philosophical answer.


Also the video installation Art doesn’t earn money, art only burns money is on show again. This film, which was previously shown at Pennings Foundation in the group exhibition Preview in 2018, fits in nicely with the stories of the performers.


Art doesn’t earn money, art only burns money

This video installation is about the importance of money. The real value of money in a variety of lives and worlds. Twelve conversations with people from all parts of the world. Coffee seller Irina Litvinenko, who would love to have a beautiful smile. The story of the American prepper Malcolm Allred who is preparing for the end of time. Mirza, who grew up in children's homes, is now,  for the Indian railways, looking for passengers who have fallen off the train. He gets two dollars for every death. Survive, that's what life is all about. That is why the Chinese Man Chui Yan must, from her mother, also choose a course that offers a future. Instead of being a dancer, she becomes a nurse. Because: "Art doesn’t earn money, art only burns money."


Performers

The performers express their vision of life. For example, the actress Karelle Prugnaud (Paris) proclaims that the free will of man is an illusion; everyone has to adhere to rules and assignments. According to the poet Prince Enoch Afful (Accra), physical perfection does not matter in life. Singer Jian Xinping (Shanghai) has the message that whoever seeks a higher goal, mainly meets loneliness. Thomas Nealeigh (Dayton) claims that physical pain is something you can endure and that real pain is the struggle for existence.


Book 

The book ‘The Essential’ is recently published by The Eriskay Connection.


Martin and Inge Riebeek

Martin Riebeek (Haarlem, 1957) studied monumental art and painting at AKV|St. Joost in Breda. Inge Riebeek-van ‘t Klooster (Wageningen, 1964) studied sculpture and ceramics at AKV|St. Joost in Breda. They live and work in Breda. They have been working together since 2001. "Encounters" are central to their work.


This year, Martin and Inge Riebeek get a lot of attention with their work. Untill August 23, 2020, video portraits from The Essential are on show in the exhibition ‘Save Me From This Cold’ at Stedelijk Museum Breda. However, due to the corona crisis the participation of the artist duo in Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout has been posponed to the summer of 2021.


Opening
Zondag 30 augustus 2020 om 15.00 uur. Kunsthistoricus Anneke van Wolfswinkel zal rond 15.30 uur de kunstenaars interviewen. De opening wordt opgeluisterd door wereldmuziek van Burning Blood Group, een initiatief van Carola Eijsenring.

Sunday, August 30, 2020 at 15:00. Around 15:30 art historian Anneke van Wolfswinkel will interview the artists. The opening will be graced by world music from Burning Blood Group, an initiative of Carola Eijsenring.

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, fotografie, tentoonstelling, galerie

bottom of page