top of page
24.07.21 - 28.08.21

NAAKT // NU - NUDE // NOW

Curator Martijn van de Griendt

best greenhouse (002).jpg

Opening:
Zaterdag 24 juli 16.00 – 18.00 uur.

Opening:
Saturday, July 24, 16:00 – 18:00 .

NAAKT // NU


Naakt is mooi, naakt is puur, naakt is vrij, naakt is spannend.


Naakt is er in honderden vormen en gemaakt door honderden kunstenaars, alleen al in Nederland. Martijn van de Griendt is curator van de tentoonstelling NAAKT // NU. Hij koos de exposanten op gevoel, zoals hij zelf ook werkt en selecteerde fotografen die hij bewondert, die hij net ontdekte of al langer kende. Vrijwel allemaal tonen ze nieuw of recent werk. Over het naakte lichaam. Want dat mag gezien worden.


Het naakt in de kunstwereld is zo oud als de kunst zelf.


Mannen fotograferen vrouwen, vrouwen fotograferen mannen, mannen fotograferen mannen en vrouwen fotograferen vrouwen. En natuurlijk met alle moderne non binaire en queer varianten die er maar bestaan. Want dat is echt iets van deze tijd. We willen niet meer in hokjes, we willen zelf bepalen wie of wat we zijn. Maar de fotografie van het naakte lichaam blijft. Soms erotisch, prikkelend, dan weer meer als studie naar de vormen en curves van een lijf, dan weer als poëzie en soms als onderzoek. Naakt is nog steeds heel gewoon, juist nu. Om de grap ‘blootgewoon’ niet te maken.


“Op mijn zeventiende kreeg ik mijn eerste vriendin. Het was 1987. Ik woonde in Woenselse Heide, Eindhoven. Ze heette Anouk en ik maakte mijn eerste blootfoto. Het begon met een foto toen ze thuis uit de douche kwam, de handdoek om haar lichaam. Iets later een foto terwijl ze op bed lag, met alleen haar ondergoed aan. Voor mij net zo spannend als voor haar. Een jaar later mocht ik met haar en haar ouders mee op vakantie naar Italië en daar maakte ik deze foto via de spiegel, misschien wel mijn allereerste selfie, alhoewel het woord toen nog niet bestond.

Na twee jaar ging de relatie uit en verdwenen de foto’s in een schoenendoos. Ik kreeg andere vriendinnen en ook die fotografeerde ik. Samen met de hobby fotografie die steeds serieuzer werd, groeide ook het aantal meisjes dat ik voor de camera fotografeerde. Ik zat inmiddels op de School voor Journalistiek en de fotografie werd professioneel. De liefde voor het vastleggen van mijn liefdes was net zo groot als de liefde voor de fotografie. Misschien kon ik het beide wel een verslaving noemen.


Bij Pennings Foundation laat ik voor het eerst iets anders zien: mannen op de foto. Ik daagde mezelf uit en probeerde hen te fotograferen zoals ik normaliter de meisjes vastlegde, intiem en kwetsbaar.” (Martijn van de Griendt)


Exposanten: Jesse van den Berg, Tara Fallaux, Martijn van de Griendt, Ehlana Polgara, Lana Prins, Cornelie Tollens, Dylan van Vliet, Prins de Vos, Lova Yu.


---


NUDE // NOW


Nude is beautiful, nude is pure, nude is feeling free, nude is exciting.


Nude comes in hundreds of shapes and is made by hundreds of artists, in the Netherlands alone. Martijn van de Griendt is curator of the exhibition Naakt // NU (NUDE // NOW). He chose the exhibitors on instinct, just like he works himself. And he selected photographers he admires, who he just discovered or had known for some time. Almost all of them show new or recent work. About the naked body. Because that is worth showing.


The nude in the art world is as old as art itself.


Men photograph women, women photograph men, men photograph men and women photograph women. And of course with all the modern non-binary and queer variants that exist. Because these are signs of our times. We no longer want to be pigeonholed, we want to determine for ourselves who or what we are. Photographing the naked body goes on. Sometimes erotic and stimulating, sometimes as a study of the shapes and curves of a body, or more like poetry and sometimes even as research. Right now, nude is still very common.


“I got my first girlfriend when I was 17. It was 1987. I lived in Woenselse Heide in Eindhoven. Her name was Anouk and I made my first nude photo. It started with a photo at home when she came from the shower, the towel around her body. A little later a photo of her lying in bed, with only her underwear on. Just as exciting for me as it is for her. A year later I was allowed to go on holiday to Italy with her and her parents and there I took this photo through the mirror, perhaps my very first selfie, although the word did not exist then.

After two years, the relationship broke up and the photos disappeared in a shoebox. I got other girlfriends and I photographed them too. Along with the photography hobby that became more and more serious, the number of girls I photographed in front of the camera also grew. I was now at the School of Journalism and photography became professional. The love for capturing my loves was just as great as the love for photography. Maybe I could call it both an addiction.

At Pennings Foundation I am showing something else for the first time: men in the photo. I challenged myself and tried to photograph them the way I normally shoot the girls, intimate and vulnerable.” (Martijn van de Griendt)


The exhibitors are:

Jesse van den Berg, Tara Fallaux, Martijn van de Griendt, Ehlana Polgara, Lana Prins, Cornelie Tollens, Dylan van Vliet, Prins de Vos, Lova Yu.

Opening

Helen Sear, photography, video art, new media art, artcollector, photography, exhibition, gallery

bottom of page